خانه‌ی رمپ – خانه‌ای زیبا ساخته شده در سراشیبی تند کوه