ساختمان مسکونی سایبان‌ها نمونه‌ای از معماری شهری امروزی