هتل

هتل، مسافرخانه

هتل رستوران بزرگ در شهر لاهور پاکستان

پس از بررسی استاندارد های موجود آشپزی و نهاد های مدیریتی هتل های پاکستان نتیجه گرفتیم که هیچ گونه امکانات آموزشی مناسب برای افرادی که [...]