ترکیب یک طرح پایدار با معماری مراکز درمانی و بهداشتی