طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی ۲۵ میلیمتری

کارفرمای پروژه طراحی داخلی کلینیک دکتر مشکوه می خواست که فضای کلینیک صمیمی باشد. همین مسئله، انتظارات کارفرما را در راجع به شیوه طراحی داخلی [...]