بنای نمازخانه و محل اجرای مراسم مذهبی

بدست | سپتامبر 1st, 2016|اماکن مذهبی|

ایده اصلی طرح بنای نمازخانه برای حجم مسجد یک بیضی تودر تو با شکل هندسی نرم وآرامش بخش است؛ این