برچسب- طراحی معماری خانه افشاریان، حجم و نمای خارجی متفاوت ساختمان افشاریان، طراحی معماری خانه افشاریان ، فضاهای مسکونی ، نمای خارجی ، نمای بیرونی