بازسازی نوسازی خانه قدیمی قانعی در اصفهان

بدست | آگوست 30th, 2016|معماری ایرانی|

خانه ما یک خانه قدیمی بود که در ضلع جنوبی خانه پدرم قرار داشت. پس از اینکه بچه‌هایم بزرگ تر