فرودگاه طراحی شده توسط استدیوی UN

طراحان این فرودگاه طراحی شده ویژگی خاصی برای تفسیر و تغییر مجدد طرح هایشان برای بارهاوبارها را دارند مانند همان عنصری که به منظورتعریف یک طراحی [...]