بررسی سالن نمایش ملی کشور گینه

IAD به عنوان یک شرکت معماری قدیمی سیاسی و مستقل شناخته میشود که طراحی سالن نمایش Equatorial Guinea را به عهده گرفت . مکان این طرح [...]