توصیف طراحی مجتمع اداری واقع در شهر سئول

معماری ، معانی گوناگونی دارد . به این معنا که مفهومی انتزاعی ، از طرح هایی پر جنب و جوش اما در عین حال ثابت [...]