بنای نمازخانه و محل اجرای مراسم مذهبی

ایده اصلی طرح بنای نمازخانه برای حجم مسجد یک بیضی تودر تو با شکل هندسی نرم وآرامش بخش است؛ این حجم خود علاوه بر بُعد [...]